Výroba tepelné energie

Kotelna Nerudova
Rekonstrukce plynové kotelny

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukci technologie kotelny.

Samotné rekonstrukci kotelny Nerudova předcházely od roku 2019 přípravné práce:

  • Výběr projektanta
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
  • Výběr zhotovitele.

Kritériem pro výběr zhotovitele byl dopad rekonstrukce na jednotkovou cenu tepelné energie. Vítěznou nabídku předložila společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. a začátkem roku 2020 uzavřeli TP Příbor a ČEZ energetické služby Smlouvu o dílo.

V  květnu společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. začala realizovat dílo likvidací  stávající technologie. Z prostoru kotelny byly demontovány původní plynové kotle, rozvody topného potrubí a plynu, elektroinstalace. Na konci června začaly montážní práce na nové technologii kotelny.

Základní údaje nové technologie kotelny:

  • Plynové kondenzační dvou-kotle HOWAL Ultra Gas 1440 D – 2ks, o celkovém výkonu kotelny 2880 kW.
  • Plynové rozvody od regulační plynové stanice po plynové kotle včetně technologie
  • Nerezové vložky kouřovodů ve stávajícím komíně – 2 ks
  • Teplovodní rozvodné potrubí kotelny včetně technologie (ventilů, servopohonů, měření, rozdělovačů, sběračů, čerpadel, expanzního automatu aj.)
  • Úpravna topné vody
  • Elektroinstalace kotelny (rozvaděč, osvětlení, napojení elektro-technologie aj.)
  • Nový systém měření a regulace včetně bezpečnostních prvků kotelny

V polovině prázdnin se uskutečnily zkoušky jednotlivých částí technologií, následovaly školení obsluhy kotelny.

Dne 28.8.2020 zhotovitel díla zahájil zkušební provoz nové plynové kotelny.

 

Očekávané přínosy nově rekonstruované kotelny jsou jak v ekologické, výrobní a v neposlední řadě také ekonomické oblasti:

Nově rekonstruovaná kotelna přispěje:

  • ke zkvalitnění ovzduší města Příbor, nižší emisí tuhých znečišťujících látek
  • k zajištění dlouhodobé a stabilní dodávky tepelné energie,
  • zvýšení účinnosti výroby tepelné energie k ekonomicky hospodárnému provozu s příznivým vlivem na cenu tepelné energie pro odběratelé města Příbor
  • a k bezpečnějšímu provozu plynové kotelny II. Kategorie.

 

Likvidace starých kotlů DUKLA
Vybudování betonových základů pro nové kotle
Instalace nové kotelny