Konečná cena tepelné energie 2022

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2022 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2022
ve výši 572 Kč bez DPH, tj. 629,20Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2022.

Oznámení

Dnes 4. 12. 2022 v 8.00 hod. došlo k havárii na automatické řízení tlaku v kotelně Lomená. Zabezpečovací systém kotelnu odstavil, tímto byla omezena dodávka tepla a teplé vody v celém okrsku. Poruchu se podařilo odstranit v 11.00 hod.

Omlouváme se všem našim odběratelům za způsobený výpadek v dodávkách tepla a teplé vody.

NOVÉ NAPOJENÍ OBJEKTŮ NA CZT Z KOTELNY NERUDOVA PŘÍBOR, 1.ETAPA

Předmětem díla „Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova Příbor – 1. etapa“ je vybudování nových teplovodních přípojek a napojení objektů Města Příbor na dodávky tepelné energie z kotelny na ulici Nerudova.

V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – Ing. Dalibor Bednář z Ostravy Nové Vsi. Smluvní termín plnění díla je do 31.10.2022 u přípojky pro objekt č.p.118 a č.p. 1324 a do 30.6.2023 pro objekt č.p. 1370.

Předáním staveniště dne 1.9.2022 byly zahájeny stavební práce, Akce sestává ze tří samostatně povolených staveb:

  1. Přípojka pro objekt č.p.118 – parcely č. 188/1, 166, 113, 112, ulice Freudova.
  2. Přípojka pro objekt č.p.1324, – parcely 769, 770/1, 670,669/1 a 668/1, ulice Švermova.
  3.  Přípojka pro objekt č.p. 1370 – parcely č. 164, 157, Frenštátská.

V souvislosti se stavebními pracemi dojde v době provádění výkopu po nezbytně nutnou dobu k dočasnému (krátkodobému) omezení průjezdu ulice Dukelská a Švermova a Nádražní. O dopravních opatřeních bude veřejnost informována dle postupu stavebních prací vývěskami na vstupech do bytových domů.

Ing. Kamila Bučková, TP Příbor s.r.o.

Přílohy: Situační výkresy staveb

Modernizace MaR Lomená

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. převzala správu kotelny Lomená Příbor v roce 2018 od tehdejšího provozovatele. V následujícím roce jsme zahájili obnovu technologií systému zásobování tepelnou energií, postupně byly vyměněny hořáky plynových kotlů, opraven komín kotelny a do kotelny jsme nechali umístit kogenerační jednotku. Všechny tyto opravy probíhají s cílem zajistit bezproblémový a ekonomický provoz kotelny.

Další etapou byla rekonstrukce systému měření a regulace dodávek tepla a komunikace mezi objektovými předávacími stanicemi (OPS) a kotelnou Lomená.

Systém regulace z roku 1999 byl zastaralý a poruchový. Z tohoto důvodu se společnost TP Příbor s.r.o. rozhodla nahradit jej novým.

Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP Příbor s.r.o. schválila dne 7.9.2021 usnesením č. 29/53/RM/2021 uzavření smlouvy o dílo na zpracování a dodávku hardware a software systému měření a regulace (dále jen MaR) na akci „Modernizace MaR Lomená.

Realizace akce započala v roce 2021 bez omezení dodávek tepelné energie.

Závěrečnou fází je propojení předávacích stanic s MaR v kotelně a instalace a úprava software na míru.

S realizační firmou bylo dohodnuto, vzhledem k existenci 2 tepelných zdrojů v kotelně Lomená, provádění prací s krátkodobými výpadky dodávek tepelné energie.

Původní regulační a zabezpečovací systémy nemají potřebnou technickou dokumentaci a jsou složitě navzájem propojeny. Přes veškerou snahu pracovníků TPP i realizační firmy bylo nutné odstavit veškerý regulační a zabezpečovací systém kotelny.

V minulém (22.) týdnu se podařilo zprovoznit napojení na kogenerační jednotku a v tomto (23.) týdnu budou probíhat dokončovací práce.

Prováděná rekonstrukce obnoví délku životnosti regulace a plynulé dodávky tepelné energie pro spokojenost našich odběratelů.

Konečná cena tepelné energie 2021

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2021 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2021
ve výši 401 Kč bez DPH, tj. 441,11 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2021.

Konečná cena tepelné energie 2020

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2020 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2020
ve výši 443,45 Kč bez DPH, tj. 487,80 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2020.

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY „NERUDOVA“

V rámci plnění úkolů strategického plánu společnosti TP Příbor s.r.o. proběhla v roce 2020 připravovaná rekonstrukce plynové kotelny na ulici Nerudova č.p. 146, Příbor.

Zpřísnění emisních limitů vyhláškou č. 415/2015 Sb. a konec technické životnosti stávající kotelny z roku 1991 si vyžádaly provedení komplexní rekonstrukce technologie kotelny.

Dne 5.5.2020 byla zahájena realizace a dne 28.8.2020 spuštěn zkušební provoz nové kotelny Nerudova. Informace o přípravě a průběhu rekonstrukce naleznete zde