Předběžná cena tepelné energie pro rok 2024

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb SZTE (systém zásobování teplenou energií)
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie             889 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (12%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1. 1. 2024
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 24 250 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie SZTE pro rok 2024 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  4. 12. 2023.

Předběžná cena tepelné energie pro rok 2023

Dodavatel:   TP PŘÍBOR s.r.o.,  Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepelné energie             789 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů (10%)
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2023
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 24 250 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Předběžnou cenu  tepelné energie pro rok 2023 schválila Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. dne  10.1.2023.

Konečná cena tepelné energie 2022

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2022 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2022
ve výši 572 Kč bez DPH, tj. 629,20Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2022.

Oznámení

Dnes 4. 12. 2022 v 8.00 hod. došlo k havárii na automatické řízení tlaku v kotelně Lomená. Zabezpečovací systém kotelnu odstavil, tímto byla omezena dodávka tepla a teplé vody v celém okrsku. Poruchu se podařilo odstranit v 11.00 hod.

Omlouváme se všem našim odběratelům za způsobený výpadek v dodávkách tepla a teplé vody.

NOVÉ NAPOJENÍ OBJEKTŮ NA CZT Z KOTELNY NERUDOVA PŘÍBOR, 1.ETAPA

Předmětem díla „Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova Příbor – 1. etapa“ je vybudování nových teplovodních přípojek a napojení objektů Města Příbor na dodávky tepelné energie z kotelny na ulici Nerudova.

V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – Ing. Dalibor Bednář z Ostravy Nové Vsi. Smluvní termín plnění díla je do 31.10.2022 u přípojky pro objekt č.p.118 a č.p. 1324 a do 30.6.2023 pro objekt č.p. 1370.

Předáním staveniště dne 1.9.2022 byly zahájeny stavební práce, Akce sestává ze tří samostatně povolených staveb:

  1. Přípojka pro objekt č.p.118 – parcely č. 188/1, 166, 113, 112, ulice Freudova.
  2. Přípojka pro objekt č.p.1324, – parcely 769, 770/1, 670,669/1 a 668/1, ulice Švermova.
  3.  Přípojka pro objekt č.p. 1370 – parcely č. 164, 157, Frenštátská.

V souvislosti se stavebními pracemi dojde v době provádění výkopu po nezbytně nutnou dobu k dočasnému (krátkodobému) omezení průjezdu ulice Dukelská a Švermova a Nádražní. O dopravních opatřeních bude veřejnost informována dle postupu stavebních prací vývěskami na vstupech do bytových domů.

Ing. Kamila Bučková, TP Příbor s.r.o.

Přílohy: Situační výkresy staveb

Modernizace MaR Lomená

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. převzala správu kotelny Lomená Příbor v roce 2018 od tehdejšího provozovatele. V následujícím roce jsme zahájili obnovu technologií systému zásobování tepelnou energií, postupně byly vyměněny hořáky plynových kotlů, opraven komín kotelny a do kotelny jsme nechali umístit kogenerační jednotku. Všechny tyto opravy probíhají s cílem zajistit bezproblémový a ekonomický provoz kotelny.

Další etapou byla rekonstrukce systému měření a regulace dodávek tepla a komunikace mezi objektovými předávacími stanicemi (OPS) a kotelnou Lomená.

Systém regulace z roku 1999 byl zastaralý a poruchový. Z tohoto důvodu se společnost TP Příbor s.r.o. rozhodla nahradit jej novým.

Rada města Příbor v působnosti Valné hromady společnosti TP Příbor s.r.o. schválila dne 7.9.2021 usnesením č. 29/53/RM/2021 uzavření smlouvy o dílo na zpracování a dodávku hardware a software systému měření a regulace (dále jen MaR) na akci „Modernizace MaR Lomená.

Realizace akce započala v roce 2021 bez omezení dodávek tepelné energie.

Závěrečnou fází je propojení předávacích stanic s MaR v kotelně a instalace a úprava software na míru.

S realizační firmou bylo dohodnuto, vzhledem k existenci 2 tepelných zdrojů v kotelně Lomená, provádění prací s krátkodobými výpadky dodávek tepelné energie.

Původní regulační a zabezpečovací systémy nemají potřebnou technickou dokumentaci a jsou složitě navzájem propojeny. Přes veškerou snahu pracovníků TPP i realizační firmy bylo nutné odstavit veškerý regulační a zabezpečovací systém kotelny.

V minulém (22.) týdnu se podařilo zprovoznit napojení na kogenerační jednotku a v tomto (23.) týdnu budou probíhat dokončovací práce.

Prováděná rekonstrukce obnoví délku životnosti regulace a plynulé dodávky tepelné energie pro spokojenost našich odběratelů.

Konečná cena tepelné energie 2021

Společnost TP PŘÍBOR s.r.o. uzavřela účetnictví roku 2021 a stanovila výslednou cenu tepelné energie za rok 2021
ve výši 401 Kč bez DPH, tj. 441,11 Kč vč. 10 % DPH.

Odběratelům tepelné energie byly vystaveny a odeslány faktury za dodávku tepla za rok 2021.